Otázky, které by se mohly objevit v testech
TEST 1 - slepá mapa Evropy
V testu se mohou objevit následující pojmy:
Moře: Středozemní, Černé, Egejské, Jaderské, Severní, Baltské, Norské, Barentsovo
Záliv: Biskajský, Botnický
Průliv: Bospor a Dardanely, Gibraltarský, Lamanšský
Poloostrov: Krym, Balkánský, Apeninský, Pyrenejský, Jutský, Skandinávský, Kola
Ostrovy: Kypr, Kréta, Sicílie, Sardínie a Korsika, Baleáry, Velká Británie, Irsko, Island
Pohoří: Sierra Nevada, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Apeniny, Balkán, Skandinávské, Kavkaz, Ural
Nížiny: Východoevropská rovina, Baltská, Středopolské, Severoněmecká, Velká uherská, Pádská, Francouzská, Finská jezerní plošina
Řeky: Tajo, Ebro, Garonna, Rhona, Loira, Seina, Rýn, Temže, Labe, Odra, Visla, Dunaj, Pád, Dněpr, Don, Volha, Kama
Jezera: Kaspické moře, Ladožské, Oněžské, Vänern
TEST 2 - Východní a Severní Evropa
1. Vyjmenuj 3 státy východní Evropy, které jsou členy EU.
2. Jaké náboženství převládá ve východní Evropě? 
3. Co je to fjord? 
4. Která 2 města spojuje transsibiřská magistrála? 
5. Uveď aspoň 1 autonomní oblast Dánska
6. Co je to Laponsko? 


TEST 3 - Jižní a Jihovýchodní Evropa
Příklady otázek:
1. Která země pěstuje nejvíce korkového dubu?
2. Která část Itálie má největší zemědělskou produkci?
3. Které dva malé státy Evropy se řadí mezi knížectví?
4. Vyjmenuj bývalé státy Jugoslávie.
5. Proč se Srbsku říká "Balkánský tygr"?
6. Uveď 3 značky italských automobilů.
7. Jak se jmenuje největší přístav v Rumunsku?
8. Jak se jmenuje známá slovinská firma zaměřená na elektrospotřebiče?
9. Kterému státu patří soiustroví Azory?
10. Vyjmenuj 3 známé italské sopky.
A další...

TEST 4 - Západní a Střední Evropa
1/ Vyjmenuj 4 velká města v Polsku / Německu / Velké Británii / Francii...
2/ Co typického se pěstuje v Polsku? Uveď aspoň 2 plodiny.
3/ Co jsou to pusty? 
4/ Jak se jmenuje nejprůmyslovější oblast Německa?
5/ Co je to Balaton?
6/ Kdo patří do Visegrádské čtyřky?
...


TEST 5 - Obyvatelstvo a státy Evropy
V testu bude slepá mapa se státy Evropy
- umět hlavní města všech zemí Evropy

TEST 6 - Obyvatelstvo a sídla světa
1. Kdy a proč došlo k neolitické demografické revoluci?
2. Kdy a proč došlo k průmyslové demografické revoluci?
3. Kdy došlo ke zcela největšímu nárůstu počtu obyvatel?
4. Který světadíl zažije v budoucnu největší nárůst obyvatelstva?
5. Který světadíl v současnosti postihuje úbytek obyvatel?
6. Ve kterých světadílech převažuje počet mužů nad ženami a jaké to má důvody?
7. Co je to index maskulinity?
8. Jak dělíme obyvatelstvo podle věku?
9. Zakresli, jaký tvar má progresivní / regresivní / stacionární věková pyramida.
10. Jaká lidská rasa převládá v: //Americe, Vých. Asii, Jihozápad. Asii, Indii, Sev. Africe, Střed. Africe, Indonésii//
11. Jaké náboženství převládá v: //Americe, Vých. Asii, Jihozápad. Asii, Indii, Sev. Africe, Stř. Africe, Indonésii//
12. Uveď názvy 3 smíšených rasových skupin.
13. Co je to natalita a mortalita?
14. Jaký je rozdíl mezi imigrací a emigrací?
15. Co je to urbanizace, suburbanizace a reurbanizace?
16. Uveď aspoň 3 důvody, proč dochází k urbanizaci.
17. Uveď aspoň 3 důsledky velké urbanizace.
18. Na jakých faktorech závisí rozmístění obyvatelstva na Zemi?
19. Jaká byla původní funkce venkovských sídel a jaká je dnes?
20. Uveď aspoň 4 funkce, které může mít město.
 
TEST 7 - Politická geografie, mezinárodní organizace a obchod
1. Jaký je rozdíl mezi přirozenou a umělou hranicí státu?
2. Uveď příklad závislého území.
3. Uveď příklad velkovévodství, knížectví, císařství...
4. Jaký je rozdíl mezi konstituční a absolutistickou monarchií?
5. Napiš 3 federace a 3 unitární státy.
6. Uveď 3 příklady prezidentských a parlamentních republik.
7. Co je to diktatura? (Uveď 3 příklady států)
8. Napiš aktuální 3 oblasti světa, kde hrozí nebo probíhá ozbrojený konflikt.
9. Popiš, co je to valné shromáždění a Rada bezpečnosti OSN.
10. Uveď 5 států (kromě ČR), které jsou členy NATO.
11. Co je to OBSE, Commonwealth...?


 
TEST 8 - Primární a sekundární sektor hospodářství
1. Co je to jádrová a periferní oblast?
2. Vysvětli rozdíl mezi zemědělstvím vyspělých a rozvojových zemí.
3. Na jaké plochy se dělí zemědělská půda?
4. Jaký je rozdíl mezi intenzivním a extenzivním chovem zvířat?
5. Co je to ekologické zemědělství?
6. Které země patří mezi rybářské velmoce?
7. Vyjmenuj lokalizační faktory průmyslu.
8. Co patří mezi paliva - černé kovy - barevné kovy?
9. Vyjmenuj oblasti světa s největšími zásobami ropy.
10. Popiš výhody a nevýhody jednotlivých typů elektráren.
11. Na jaké podobory se dělí strojírenství a chemický průmysl? Uveď příklady výrobků.
12. Uveď příklady výroben spadajících pod potravinářský průmysl, které jsou orientovány do místa produkce surovin / do místa spotřeby.

 
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one